top of page

Zásady používania súborov cookie na webovej stránke www.centralpoint.sk

Tieto zásady používania súborov cookie sa používajú na webovú stránku www.centralpoint.sk, ktorá je prevádzkovaná spoločnosťou Central Point sro (ďalej len „cookies“).

 

Tieto zásady môžu priebežne aktualizovať aj bez upozornenia. Preto ste odporúčali, aby ste sa pravidelne oboznamovali s ich znením na tomto linku: www.centralpoint.sk

Čo sú súbory cookie?

Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré pri návšteve webových stránok ukladajú prehliadač v počte alebo v inom zariadení návštevníka ako mobilný telefón či tablet. Súbory cookies umožňujú webovú stránku rozpoznať zariadenie používateľa a zapamätať si určité informácie o vašich reláciách počas vášho pripojenia. Súbory cookies si pamätajú typ použitého prehliadača alebo zvolené nastavenia, ktoré zostávajú Vašimi prvkami nastavenia pri opakovanej návšteve webových stránok zlepšujú Váš užívateľský komfort.

 

Na čo používame súbory cookies?

Súbory cookies používame predovšetkým za účelom zlepšenia našich služieb a vašich zážitkov z prezerania tejto webovej stránky. Tieto účely nám pomáhajú zabezpečiť najmä zber súhrnných štatistických údajov o každom klientovi, automatický výber jazyka webu a získavanie údajov o tom, ako sa táto webová stránka používa.

Súbory cookies, ktoré používajú, nepoškodzujú Váš počítač alebo iné zariadenie, prostredníctvom, ktorého si našu webovú stránku prehliadate a nie je možné ich použiť na zhromažďovanie vašich osobných údajov.

 

Aké typy súborov cookies používame?

Na našom webe využívame nasledujúce súbory cookie:

  • Nevyhnutne súbory cookie: Tieto súbory cookie sú potrebné pre prevádzku našej webovej stránky. Sem patria napríklad cookies, ktoré vám umožňujú prihlásiť sa do bezpečnej sekcie našej webovej stránky.

  • Výkonové súbory cookies: Tieto súbory cookie nám umožňujú analyzovať, akým spôsobom pracujete s našou webovou stránkou. Tieto informácie môžu slúžiť na zlepšenie a zjednodušenie použiteľnosti našej webovej stránky. Údaje, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú agregované a anonymné.

  • Funkčne súbory cookie: Tieto súbory cookie si pamätajú, že vaša voľba je spôsobená vylepšením vášho užívateľského komfortu. Tím umožňuje našu webovú stránku prispôsobiť obsah pre vás alebo pre vás alebo vaše preferencie. Údaje, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, vás osobne neidentifikujú.

 

Súbory cookies tretích strán

Pre niektoré funkcie v rámci našej webovej stránky používajú ako dodávatelia aj tretie strany. Napríklad v prípade, že ste vložili služby YouTube alebo prepojenie na túto službu alebo sociálnu sieť ako Facebook, Instagram, Twitter, ďalej Google Analytics, Google Tag Manager, Faceboox pixel, reCaptcha, Adform Tracking. Tieto videá alebo prepojenia (iný iný obsah od dodávateľov z tretej strany) môžu obsahovať súbory cookie týchto ďalších strán, ktoré môžu byť v niektorých prípadoch použité na vlastné účely. Z tohto dôvodu by ste si mali informácie o používaní súborov cookies mali precitať v zásadách používania súborov cookie príslušnej tretej strany.

 

Ako môžete súbory cookie kontrolovať alebo vymazať?

Väčšina prehliadačov prijíma súbory cookie automaticky. Ak súbory cookie nechcete používať, budete ich musieť aktívne odstrániť alebo zablokovať. Ak odmietnete používať súbory cookie, budete stále používať našu webovú stránku, ale niektoré funkcie nemusia správne fungovať. Ak si to tak musíte pripraviť, môžete použiť možnosť odmietnuť alebo blokovať súbory cookies, zmeniť nastavenie vášho internetového prehliadača. Pred viac informácií využite nápovedu svojho internetového prehliadača.

 

Táto verzia bola vydaná dňa 10. 2. 2021

Pravidlá spracúvania osobných údajov (GDPR)

 

Vitajte na stránke www.centralpoint.sk. Hneď v úvode používania nášho webu Vám odporúčame pozorne sa oboznámiť s týmito pravidlami spracúvania osobných údajov, ktorými sa pri spracúvaní Vami poskytnutých osobných údajov riadime.

1. Úvod

Vaše súkromie je pre nás dôležité, preto sa snažíme o zabezpečenie vysokej úrovne ochrany Vašich osobných údajov pri ich spracúvaní ako aj o zachovanie transparentnosti ich spracúvania v súlade Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016, o ochrane osobných údajov ktorým sa zrušuje smernica 95/45/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“).

Na účely GDPR je prevádzkovateľom určujúcim účel a rozsah spracúvania osobných údajov poskytnutých prostredníctvom niektorej z funkcionalít tohto webu spoločnosť Central Point s.r.o., Nám. Slobody 55, 066 01 Humenné, IČO: 44 263 970, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č. 22360/V (ďalej len aj ako „Prevádzkovateľ“). V Prípade ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa spracúvania osobných údajov, ktoré sme od Vás získali prostredníctvom niektorej z funkcionalít tohto webu, alebo v prípade ak chcete uplatniť niektoré z nižšie uvedených práv vyplývajúcim Vám z GDPR, prosím kontaktujte nás prostredníctvom písomných podaní adresovaných na vyššie uvedenú adresu sídla Prevádzkovateľa alebo elektronicky na e-mailovej adrese info@centralpoint.sk

 
2. Získavanie osobných údajov

Tieto pravidlá sa aplikujú na spracúvanie osobných údajov, ktoré od Vás získavame priamo prostredníctvom (I) vyplnenia kontaktného formulára, (II) žiadosti o zasielanie newsletterov, (III) poskytnutia spätnej väzby a (IV) osobných údajov, ktoré nám poskytnete prostredníctvom telefonickej alebo e-mailovej komunikácie na základe kontaktných údajov sprístupnených na tejto webovej stránke.

Počas používania tohto webu, môžeme automaticky zbierať údaje o technických špecifikáciách vášho zariadenia. Tieto údaje sú anonymné a ich zber je zabezpečený prostredníctvom cookies a iných podobných technológií.

3. Osobné údaje, ktoré o Vás spracúvame

Za účelmi špecifikovanými nižšie v bode 4 týchto pravidiel je nevyhnutné spracúvať osobné údaje o jednotlivcoch, ktorí majú záujem o kúpu bytov alebo kúpu resp. prenájom nebytových priestorov v našich realitných projektoch a o jednotlivcoch, ktorí majú záujem byť informovaní o aktuálnej ponuke v rámci našich realitných projektov a o jednotlivcoch, ktorých máme záujem osloviť v záujme realizácie našich marketingových aktivít. Získané osobné údaje však spracúvame v súlade so zásadou minimalizácie spracúvania osobných údajov zakotvenou v GDPR a preto ich spracúvame len v nevyhnutnej miere a nasledujúcom rozsahu: meno a priezvisko, e-mailová adresa a telefónne číslo.

Predmetom nami vykonávaného spracúvania osobných údajov, nie sú osobitné kategórie osobných údajov podľa GDPR, ani osobné údaje osôb mladších ako 16 rokov.

Je veľmi dôležité aby osobné údaje, ktoré o Vás spracúvame boli pravdivé a aktuálne. Informujete nás prosím, ak sa Vaše osobné údaje počas trvania spracúvania zmenia.

4. Účely na ktoré spracúvame Vaše osobné údaje

Vaše osobné údaje spracúvame na nasledujúce účely:

a) na komunikáciu s Vami, poskytnutie reakcie alebo spätnej väzby k prejavenému záujmu alebo podnetu z Vašej strany predloženému prostredníctvom niektorej z funkcionalít tejto webovej stránky alebo využitia kontaktných údajov umiestnených na tejto webovej stránke;

b) na marketingové účely a realizáciu našich marketingových aktivít, ktoré sú v súlade so zákonom a zahŕňajú poskytovanie informácií o našom realitnom portfóliu a zasielanie newsletterov; a

c) na účely správy a ochrany tejto webovej stránky.

V príade, ak spracúvame Vaše osobné údaje za účelom priameho marketingu vo forme zasielania newsletteru o novinkách a ponuke nášho realitného portfólia, o ktorých si myslíme, že by Vás mohli zaujímať, vždy Vám dávame možnosť odhlásiť sa z odberu newsletteru, ak už nebudete mať kedykoľvek v budúcnosti záujem na jeho odbere.

 
5. Právny základ spracúvania Vašich osobných údajov

Spracúvanie Vašich osobných údajov na účely popísané vyššie v bode 4 pod písm. a) (t.j. komunikácia na základe Vami prejaveného záujmu) a na účely popísané v bode 4 pod písm. b) (t.j. naše marketingové aktivity) vychádza z nášho oprávneného záujmu (I) na aktívnej komunikácii s jednotlivcami, ktorí prejavia záujem o nehnuteľnosť z nášho realitného portfólia a (II) na efektívnej marketingovej podpore a propagácii našich podnikateľských aktivít a ponuky realitného portfólia. Aj keď sú právnym základom spracúvania Vašich  osobných naše oprávnené záujmy, vždy rešpektujeme a uprednostňujeme Vaše práva a záujmy pred našimi  záujmami.

V prípade spracúvania osobných údajov na účel správy a ochrany tejto webovej stránky je tiež právnym základom spracúvania osobných údajov oprávnený záujem, ktorým je zabezpečenie poskytovania IT služieb a udržanie bezpečnosti.

Spracúvanie Vašich osobných údajov na základe nášho oprávneného záujmu vyplýva z čl. 6 ods. 1, písm. f) GDPR. Máte však právo kedykoľvek namietať uvedené spracovanie Vašich osobných údajov. Za týmto účelom nás kedykoľvek kontaktuje písomne na adrese nášho sídla uvedeného v úvode týchto pravidiel alebo na e-mailovej adrese: info@centralpoint.sk. Každé podanie námietky dôsledne vyhodnotíme a o výsledku Vás budeme informovať.

 
6. Doba spracúvania Vašich osobných údajov

Vaše osobné údaje uchovávame tak dlho, ako je to potrebné na splnenie účelov, na ktoré sme ich získali. Doba spracúvania Vašich osobných údajov je 3 roky odo dňa ich získania. Plynutie doby spracúvania osobných údajov pravidelne kontrolujeme a v prípade ak uplynie, spracúvanie osobných údajov ukončíme a osobné údaje vymažeme resp. zlikvidujeme.

 

7. Zdieľanie Vašich osobných údajov s tretími stranami

V súlade s účelmi spracovania špecifikovanými v týchto pravidlách sa realizuje spracúvanie Vašich osobných údajov aj prostredníctvom tretích osôb.

Takýmito tretími osobami sú poskytovatelia služieb, ktoré využívame, aby sme mohli realizovať spracúvanie Vašich osobných údajov na účely podľa týchto pravidiel. Konkrétne ide o služby spojené s technickou a softwarovou podporou a administráciou marketingových a predajných aktivít Prevádzkovateľa a spoločností, prostredníctvom ktorých Prevádzkovateľ realizuje development, výstavbu a predaj nehnuteľností v rámci jednotlivých realitných projektov. Treťou osobou je aj spoločnosť Architektonické štúdio Atrium s.r.o. prostredníctvom ktorej prevádzkovateľ realizuje projekt Central Point. Prevádzkovateľ uzatvoril so sprostredkovateľmi zmluvy o spracúvaní osobných údajov.

Sprostredkovatelia sú zaviazaní spracúvať Vaše osobné údaje výlučne na účely, ako sú popísané v týchto pravidlách. Vaše dáta nie sú sprístupnené tretím stranám na účely ich nezávislého využitia alebo spracovania nad rámec účelov podľa týchto pravidiel.

 

8. Medzinárodný prenos Vašich osobných údajov

Vaše osobné údaje nie sú prenášané do iných štátov mimo Európskej únie. Softwarový systém, v ktorom sú Vaše osobné údaje spracúvané na základe licenčnej zmluvy medzi Prevádzkovateľom a poskytovateľom softwarového systému, je uložený na serveroch poskytovateľa tohto systému so sídlom v Spojenom kráľovstve Veľkej Británie a Severného Írska.

 

9. Vaše práva súvisiace so spracúvaním Vašich osobných údajov

GDPR Vám priznáva značný rozsah práv, ktoré rešpektujeme a umožníme Vám uplatňovať ich v plnom rozsahu. V rámci uplatnenia Vašich práv ste oprávnení najmä:

  • požiadať nás o kópiu osobných údajov, ktoré o Vás vedieme, a opis toho ako tieto osobné údaje používame;

  • požiadať o nápravu osobných údajov, ktoré o Vás vedieme, ak sa domnievate, že tieto osobné údaje môžu byť nepresné, neaktuálne, nesprávne;

  • požiadať o výmaz osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame v prípade ak Vaše údaje spracúvame na základe súhlasu;

  • požiadať o poskytnutie Vašich osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame automatizovanými prostriedkami na základe Vášho súhlasu, tretej strane;

  • požiadať, aby sme obmedzili používanie Vašich osobných údajov alebo účel ich spracúvania v určitých obmedzených prípadoch;

  • za určitých okolností namietať spracúvania Vašich osobných údajov, keďže spracúvame Vaše osobné údaje na základe našich oprávnených záujmov.

V prípade ak máte záujem o bližšie informácie o Vašich právach vyplývajúcich z GDPR, ktoré je možné uplatniť voči nám vo vzťahu so spracúvaniu Vašich osobných údajov, neváhajte nás kontaktovať písomne na adrese nášho sídla uvedeného v úvode týchto pravidiel alebo na e-mailovej adrese: info@centralpoint.sk

Našim záujmom je snažiť sa zodpovedať akékoľvek Vaše otázky a vyriešiť akúkoľvek sťažnosť súvisiacu so spracúvaním Vašich osobných údajov. Ak však máte pocit, že sme Vašu sťažnosť nevyriešili, berte na vedomie, že máte právo sťažovať sa na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Tieto pravidlá spracúvania osobných údajov môžu byť jednostranne kedykoľvek doplnené alebo zmenené.

 

Central Point s.r.o.

bottom of page